Tramwajem przez Szwederowo

Infrastruktura drogowa i tramwajowa. Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Ludwika Solskiego – Piękna – Szubińska – Kruszwicka.
(arkusze nr 8-13) link do arkuszy

Trasa będzie przebiegać przez osiedla Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie, w śladzie ulic Piękna, Solskiego, Szubińska i Kruszwicka. Budowa połączenia tramwajowego łączącego rondo Kujawskie z rondem Grunwaldzkim wzdłuż ulic Piękna, Solskiego, Szubińska i Kruszwicka za pomocą dwutorowej linii tramwajowej pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a centrum miasta. Inwestycja ta pozwoli na skrócenie czasów podróży środkami transportu publicznego na relacji Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie – Śródmieście.

Koncepcja przebudowy ciągu ulic Ludwika Solskiego – Piękna – Szubińska – Kruszwicka wraz z trasą tramwajową zakłada częściową przebudowę jezdni ulic oraz przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej wraz z dostosowaniem jej do infrastruktury istniejącej. Przy projektowanych przystankach tramwajowych w pasie dzielącym, po północnej stronie Placu Poznańskiego, zaprojektowano budowę wind i schodów do przejścia podziemnego oraz połączenie projektowanych peronów przystanków z istniejącymi chodnikami w rejonie ronda. Zaplanowano przebudowę ulicy Szubińskiej wraz z chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi od Placu Poznańskiego do skrzyżowania ulicy Szubińskiej z ulicą Eugeniusza Połtyna i Piękną, przebudowę ulicy Pięknej wraz z chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi do skrzyżowania z ulicą Juliusza Kossaka i Ludwika Solskiego, przebudowę ulicy Ludwika Solskiego do skrzyżowania z ulicą T. A. Lenartowicza. Przebudowa chodników na Rondzie Grunwaldzkim oraz Poznańskim będzie polegała na budowie peronów tramwajowych i połączeniu ich z istniejącą infrastrukturą. Przebudowa jezdni na fragmentach ulicy Szubińskiej będzie polegała na dostosowaniu się do nowo projektowanej trasy tramwajowej oraz nawiązaniu do geometrii istniejących ulic. Zachowany zostanie przekrój ulicy dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Wzdłuż ulicy zaprojektowano obustronne chodniki oraz drogi dla rowerów. W ramach inwestycji zmieniony zostanie przekrój ciągu ulic Piękna-Szubińska-Solskiego.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zaprojektowano przekrój ulicy dwujezdniowy o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Ze względu na wymaganą przepisami technicznymi minimalną odległość pomiędzy skrzyżowaniami, połączenie ulic: Kcyńskiej, Jaskółczej, Stanisława Leszczyńskiego i Konopnej z ciągiem ulic Piękna-Solskiego zostanie przerwane, ulice te zakończone zostaną placami do zawracania. Skrzyżowania ulic Strzeleckiej i Kossaka z ciągiem ulic Piękna-Solskiego realizowane będą wyłącznie relacjami prawoskrętnymi – brak będzie możliwości przejazdu na wprost przez skrzyżowanie.

Dla skrzyżowań ulic: Skorupki, Bielickiej, Ugory/Konopnickiej Strona 2 z 11 oraz Orlej i Gołębiej zapewnione będą relacje skrętne we wszystkich kierunkach, skrzyżowanie ulicy Pięknej z ulicami Orlą i Gołębią będzie skrzyżowaniem z przesuniętymi wlotami. Ze względu na konieczność poszerzenia pasa drogowego, wynikającą z budowy torowiska i dodatkowych jezdni ulicy oraz realizację zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wykupione zostaną fragmenty działek na których wyburzona zostanie część budynków przylegających do ulic Pięknej i Solskiego oraz przylegających do ul. Szubińskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Piękną. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów zostaną zlokalizowane w rejonach projektowanych skrzyżowań oraz przystanków tramwajowych i autobusowych. Zaprojektowane jezdnie i drogi rowerową będą posiadały nawierzchnię asfaltową, natomiast chodniki zaprojektowano o nawierzchni z płyt betonowych. Zaproponowane rozwiązania wymagają miejscowych zmian przebiegu granic pasa drogowego.

Torowisko wzdłuż ulicy Ludwika Solskiego zaprojektowano zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako zbiorcza o przekroju dwujezdniowym z trasą tramwajową w pasie rozdziału. Przystanki tramwajowe zlokalizowano w pobliżu skrzyżowań. Projektowane rozwiązania zostały dowiązane do budowanej ul. Kujawskiej. W rejonie skrzyżowania Solskiego – Ugory – Konopnickiej układ przystanków tramwajowych i autobusowych został dopasowany do obsługi komunikacyjnej przyszłej pętli Bielawy. Zaprojektowano trzy perony o długościach 35 metrów dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Skrzyżowanie Ludwika Solskiego z ul. Bielicką zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania zostanie przebudowane na skrzyżowanie skanalizowane, przez którego środek, podobnie jak na poprzednim skrzyżowaniu, będzie przebiegać trasa tramwajowa. W pobliżu skrzyżowania po obu jego stronach zaproponowano perony tramwajowe o długości 35 metrów.

Za skrzyżowaniem po prawej stronie ul. Solskiego zlokalizowano pętle tramwajową. Pętla Bielicka będzie pętlą przelotową, tzn. będzie obsługiwała pojazdy o obu kierunkach, a w razie awarii będzie możliwość zawracania tramwaju zarówno w kierunku wschodnim jak i zachodnim. Na pętli przewidziano rezerwę terenu pod dwa perony o długości 65 metrów. Kolejne skrzyżowania Ludwika Solskiego – Stanisława Leszczyńskiego i Ludwika Solskiego – Księdza Ignacego Skorupki zostaną przebudowane a tory tramwajowe będą przebiegać w pasie zieleni. Przy tych skrzyżowaniach, ze względu na trasowanie torowiska w łuku, nie będą lokalizowane przystanki tramwajowe. Na skrzyżowaniu Solskiego – Piękna – Kossaka perony zlokalizowano na wylotach po obu stronach skrzyżowania. Kolejne przystanki zlokalizowano na skrzyżowaniu ulic Szubińska – Piękna – Połtyna.

Wszystkie perony połączone są ze sobą infrastrukturą, która pozwala na bezpieczny dostęp do tramwaju. Na tym skrzyżowaniu zaprojektowano rozwidlenie torowiska umożliwiające jazdę z ulicy Pięknej w obydwu kierunkach ulicy Szubińskiej. Nowe torowisko zaprojektowano tak aby umożliwić wszystkie relacje skrętne z każdego wlotu. Na zachodnim wlocie ul. Szubińskiej utworzono tory odstawcze, tak aby w przyszłości umożliwić dalszą rozbudowę sieci tramwajowej. Długość użyteczna torów odstawczych zapewnia możliwość odstawienia dwóch składów tramwajowych. Przy opracowaniu rozwiązań projektowych dla Placu Poznańskiego, dowiązano się do planowanej przebudowy skrzyżowania Szubińska – Poznańska – Grudziądzka – Kruszwicka – Stroma w ramach inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową ul. Kruszwickiej oraz ronda Poznańskiego w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego”. 

Szczegółowy opis trasy

kliknij i wyrazić swoją opinię