Tereny chronione w województwie kujawsko-pomorskim>>>Rada Osiedla Szwederowo

autor foto: Marek Machnikowski, publikacja z bydgoszcz.rdos.gov.pl

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się 94 rezerwaty przyrody. Większość z nich to tereny leśne. Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody,parki krajobrazowe,obszary chronionego krajobrazu,obszary Natura 2000,pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu. Formy ochrony przyrody tworzą duży i zróżnicowany zespół środków pozwalających realizować ochronę przyrody, powstały w efekcie rozwoju naukowych podstaw ochrony przyrody i jej wieloletniej praktyki. Na dzień 20 lipca 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano jak poniżej:

Lp.  Nazwa formy ochrony  Liczba obiektów
 1. Parki narodowe  0
 2. Rezerwaty przyrody  94
 3. Parki krajobrazowe 10
 4. Obszary chronionego krajobrazu  31
 5. Obszary Natura 2000 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków (PLB)
37 specjalne obszary ochrony siedlisk (PLH)
 6. Pomniki przyrody ok. 2250 obiektów
 7. Stanowiska dokumentacyjne 1
 8. Użytki ekologiczne ok. 1920
9. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 9

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody prowadzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, stan na 20 lipca 2018 r.;

autor: sdabrowski, żródło bydgoszcz.rdos.gov.pl/

Bardzo ważna jest świadomość zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody. Są to między innymi zakazy takie jak:
– budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody;
– chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień
zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
– pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
– użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
– niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
– palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
– prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
– stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
– zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
– połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
– ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras
– wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie
ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas, oraz psów asystujących
– zakłócania ciszy;
– organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska…..więcej
Zachęcamy do zapoznania się również z publikacją “P o z n a j przyrodę województwa kujawsko – pomorskiego, którą można znaleźć tutaj