Załącznik  
do uchwały nr LXIX/1307/06
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 31 maja 2006 r.Statut Osiedla – jednostki pomocniczej Miasta BydgoszczyRozdział I
Zasady ogólne


§ 1. 1. Osiedle jest samorządową jednostką pomocniczą Miasta Bydgoszczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), Statutu Miasta Bydgoszczy oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Niniejszy statut jest obowiązujący dla wszystkich osiedli utworzonych przez Radę Miasta Bydgoszczy w granicach Bydgoszczy i obejmuje:
a) Osiedle Stary Fordon (uchwała nr XX/200/91 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1991r.),
b) Osiedle Bydgoszcz Wschód – Siernieczek – Brdyujście (uchwała nr XXIII/237/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 30 marca 1992 r.),
c) Osiedle Osowa Góra (uchwała nr XXXIII/238/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 30 marca 1992 r.)
d) Osiedle Piaski (uchwała nr XXIII/239/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 30 marca 1992 r.),
e) Osiedle Smukała – Opławiec – Janowo (uchwała nr XXV/276/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 28 maja 1992r.),
ea) Zmiana granic Osiedla Smukała – Opławiec (uchwała nr XX/262/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 1995 r.),
f) Osiedle Szwederowo (uchwała nr XXV/277/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 28 maja 1992 r.),
g) Zmiana granic Osiedla Szwederowo (uchwała nr XXIX/331/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 1992 r.),
h) Wydzielonego z Osiedla Szwederowo Osiedla Górzyskowo (uchwała nr XVII/509/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 1999 r.),
i) Osiedla Cyrkówko – Flisy (uchwała nr XXVIII/307/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 15 października 1992 r.),
j) Podzielonego Osiedla Czyżkówko na Osiedle Flisy i Osiedle Czyżkówko (uchwała nr XVIII/214/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 25 października 1995 r.),
k) Osiedle Błonie (uchwała nr XXVIII/308/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 15 października 1992 r.,
l) Osiedle Wzgórze Wolności (uchwała nr XXVIII/309/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 15 października 1992 r.),
m) Osiedle Wilczak – Jary (uchwała nr XXX/345/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 1992 r.,
n) Osiedle Nowy Fordon (uchwała nr XXXII/365/93 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 marca 1993 r.,
o) Wydzielonego z osiedla Nowy Fordon Osiedla Tatrzańskiego i Osiedla Terenów Nadwiślańskich (uchwała nr XVIII/539/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 1999 r.),
p) Osiedle Wyżyny (uchwała nr XLVI/468/93 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 1993 r.),
q) Wydzielonego z Osiedla Wyżyny Osiedla Glinki – Rupienica (uchwała nr XV/472/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 1999 r.),
r) Osiedle Kapuściska (uchwała nr XLVI/469/93 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 1993 r.),
s) Osiedle Jachcie (uchwała nr XLIX?497/94 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 17 lutego 1994 r.),
t) Osiedle Łęgowo (uchwała nr IV/18/94 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 12 września 1994 r.),
u) Osiedle Zimne Wodyczersko Polskie (uchwała nr V/28/94 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 26 października 1994 r.),
v) Osiedle Miedzy – Prądy (uchwała nr VI/55/94 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 30 listopada 1994 r.),
w) Osiedle Bocianowo – Śródmieście-Stare Miasto (uchwała nr XIII/119/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 1995 r.),
x) Osiedle Okole (uchwała nr XXXIII/525/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 1996 r.),
y) Osiedle Leśne (uchwała Nr XLV/832/97 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 1997 r.),
z) Osiedle Bartodzieje (uchwała nr LI/892/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 1998 r.),
aa) Osiedle Łęgowo Wieś (uchwała nr LI/893/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 1998 r.),
bb) Osiedle Bielawy (uchwała nr XXXVII/1116/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2001 r.

§ 2. 1. Społeczność mieszkańców osiedla stanowi w myśl niniejszego statutu wspólnotę samorządową.

2. Samorząd osiedla jest demokratyczną formą samoorganizacji terytorialnej.
3. Uczestnikami społeczności osiedla są wszyscy jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje i osoby prawne działające na terenie osiedla bądź posiadające mienie w jego obszarze.
4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o osiedlu należy przez to rozumieć wspólnotę mieszkańców, jej samorząd oraz odpowiednie terytorium.

§ 3. Granice osiedla ukazuje mapa wraz z opisem stanowiąca integralną część uchwały Rady Miasta, tworzącej osiedle jako jednostkę pomocniczą Miasta. Przy ustalaniu granic osiedla uwzględnia się przede wszystkim istniejące podziały urbanistyczne oraz inne istotne podziały terytorium Miasta (podziały specjalne, jednostki spisu powszechnego itp.) dążąc do maksymalnej spójności funkcjonalnej i kulturowej obszaru osiedla, z uhonorowaniem tradycyjnych i historycznych ich nazw.

§ 4. 1. Rada Miasta Bydgoszczy rozstrzyga o tworzeniu, łączeniu, dzieleniu, znoszeniu osiedli, uchwala statutu osiedla oraz nazwy i granice w formie uchwał w trybie ustalonym w Statucie Miasta i niniejszym statucie.
2. Ustalone przez Radę Miasta granice i podziały osiedli mogą ulec zmianie w trakcie trwania kadencji rady osiedla.


Rozdział II
Uprawnienia i zadania samorządu osiedlowego


§ 5. Podstawowym celem istnienia i działania samorządu osiedla jest dbałość o zaspokajanie potrzeb wspólnoty jego mieszkańców i współpraca w tym zakresie z samorządem Miasta.

§ 6. Do zakresu działania samorządu osiedla należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami, Statutem Miasta Bydgoszczy lub uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów.

§ 7. W szczególności samorząd osiedla:
1) konsultuje i opiniuje przekazane przez organy Miasta istotne dla osiedla decyzje, zamierzenia i działania;
2) chroni jego środowisko naturalne i kulturowe;
3) zgłasza wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla;
4) wspiera i pobudza życie społeczne i kulturalne w osiedlu;
5) popiera i pobudza samopomoc społeczną;
6) współdziała z Policją, Strażą Miejską i innymi służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku w osiedlu;
7) współdziała z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla, zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi, służby zdrowia i pomocy społecznej;
8) współdziała z administracją i właścicielami budynków i innych nieruchomości na terenie osiedla;
9) wspiera i inicjuje działania służące osiedlowej społeczności i jej integracji;
10) reprezentuje interesy społeczności mieszkańców wobec samorządowej i państwowej administracji oraz innych podmiotów;
11) realizuje zadania przejęte od Miasta i gospodaruje przekazanym mu mieniem;
12) współpracuje z radnymi danego okręgu wyborczego;
13) opiniuje propozycje zmian nazewnictwa ulic, placów, skwerów itp.;

§ 8. 1. Organy samorządu osiedla wyrażają stanowisko w formie uchwał, opinii, podjęcia decyzji lub złożenia wniosku.
2. Uchwały organów samorządu osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba, że niniejszy statut, w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym stanowi inaczej.
3. Decyzje władz miejskich dotyczące spraw określonych w § 17 ust. 5, 6 i 9 wymagają opinii organów samorządowych osiedla.
4. Rada ma obowiązek prowadzenia rejestru uchwał podejmowanych przez radę osiedla.
5. W przypadku, gdy samorząd osiedla nie wyrazi opinii lub stanowiska w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wniosku – rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez organ Miasta.

§ 9. Na wniosek samorządu osiedla lub z własnej inicjatywy za jego zgodą, Miasto może przekazać osiedlu realizację zadań własnych – w sprawach nie zastrzeżonych ustawami. Może też oddać do dyspozycji część mienia komunalnego znajdującego się w obszarze osiedla. Decyzja taka podejmowana jest odrębną uchwałą Rady Miasta na podstawie szczegółowego pisemnego porozumienia między stronami.

§ 10. Porozumienie, o którym mowa w § 9 powinno zawierać w szczególności:
1) rodzaj i zakres przekazywanych zadań;
2) sposób realizacji kontroli, w tym zasady i zakres odpowiedzialności za powierzone środki finansowe i mienie;
3) sposób i źródła finansowania;
4) czas trwania;
5) sposób zarządzania i korzystania z mienia komunalnego – w przypadku przekazania mienia do dyspozycji samorządu osiedla.

§ 11. Organami samorządu osiedlowego są rada osiedla i zarząd osiedla.

§ 12. 1. Kadencja organów samorządowych osiedla trwa 4 lata, licząc od dnia ukonstytuowania się rady osiedla – to jest od wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.
2. Po upływie kadencji ustępujący zarząd osiedla jest organizatorem zebrań sprawozdawczo-wyborczych i działa do dnia wyboru nowego zarządu osiedla.
3. Rada osiedla kończąca kadencję powinna pozostawić nowej radzie proporcjonalną wysokość środków, które są zabezpieczone w budżecie Miasta w danym roku kalendarzowym w stosunku do pozostałego okresu działalności.

§ 13. Regulamin zawierający zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów samorządu osiedlowego określa załącznik do niniejszego statutu.


Rozdział III
Rada Osiedla


§ 14. 1. Rada osiedla jest organem uchwałodawczym w osiedlu.
2. Rada osiedla wybiera ze swego grona:
a) zarząd osiedla w liczbie od 3 – 7 osób, który jest organem wykonawczym,
b) sekretarza i skarbnika,
c) komisję rewizyjną.
3. Rada osiedla działa kolegialnie pod kierunkiem przewodniczącego rady, który jest jednocześnie przewodniczącym zarządu.
4. Przewodniczący rady osiedla organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca lub osoba przez niego upoważniona.
5. Rada osiedla może odwołać z funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczących, członka zarządu lub cały zarząd osiedla, na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu rady osiedla w trybie analogicznym do wyboru określonego w § 21 ust. 2. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną rady osiedla. Rada podejmuje uchwałę po wysłuchaniu wyjaśnień przewodniczącego, zastępcy lub członków zarządu.
6. W przypadku zmiany na funkcji przewodniczącego rady osiedla należy protokołem zdawczo-odbiorczym przekazać siedzibę, majątek trwały i inwentarz oraz dokumentację wybranemu nowemu przewodniczącemu.

§ 15. W osiedlach liczących do 1 tysiąca mieszkańców funkcję organu uchwałodawczego może pełnić ogólne zebranie mieszkańców osiedla.

§ 16. 1. Liczba członków rady osiedla wynosi:
– 15 członków rady w osiedlach do 20.000 mieszkańców,
– 21 członków rady w osiedlach do 50.000 mieszkańców,
– 23 członków rady w osiedlach do 100.000 mieszkańców.
2. W okresie kadencji członek rady osiedla legitymuje się legitymacją członka rady osiedla wystawioną przez Przewodniczącego Rady Miasta.
3. Członkowie rady osiedla utrzymują stałą więź z mieszkańcami osiedla, przyjmują zgłaszane postulaty i przedstawiają je organom osiedla do rozpatrzenia.

§ 17. Do właściwości rady osiedla należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działalności osiedla (§ 6, 7, 8 i 9 niniejszego statutu) oraz w szczególności:
1) wybór, odwołanie, kontrola pracy zarządu osiedla;
2) powołanie sekretarza, skarbnika oraz wybór komisji rewizyjnej w składzie 3-5 osób;
3) gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem komunalnym przekazanym do zarządzania;
4) podejmowanie na wniosek komisji rewizyjnej do końca kwietnia każdego roku i na zakończenie kadencji rady osiedla uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia zarządowi absolutorium z całokształtu działalności – zwłaszcza spraw finansowych oraz przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej rady za cały okres kadencji;
5) opiniowanie projektów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego osiedla;
6) opiniowanie zezwoleń na szczególne rodzaje działalności gospodarczej w obszarze osiedla zwłaszcza w zakresie ładu przestrzennego, ochrony środowiska i współżycia społecznego, a także decyzji i działań z zakresu podstawowej infrastruktury osiedla: place zabaw, lodowiska, zieleńce, miejsca wypoczynku, kompleksy garaży, lokalizacje przystanków komunikacji miejskiej, stacji benzynowych, targowisk, parkingów, punktów skupu surowców wtórnych, złomowiska i zakłady samochodowo-blacharskie a także punktów handlowych stałych i sezonowych, zakładów produkcyjnych i usługowych, które mogą powodować uciążliwość dla mieszkańców;
7) delegowanie przedstawicieli na posiedzenia Rady Miasta i jej komisji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące osiedla;
8) występowanie z uzasadnionymi wnioskami o przekazanie wskazanych składników mienia komunalnego do zarządzania nimi oraz wnioskami o przejęcie zadań Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawieranie w tym zakresie porozumień z Miastem;
9) inicjowanie poprzez radnych swojego okręgu wyborczego uchwał Rady Miasta, w tym lokalnych przepisów porządkowych jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia, mienia i bezpieczeństwa mieszkańców osiedla;
10) powoływanie stałych i doraźnych komisji i zespołów do określonych zadań samorządowych;
11) uchwalenie regulaminu określającego organizację wewnętrzną i tryb pracy rady.

§ 18. 1. Rada osiedla zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Rada osiedla może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
3. Wybór komisji rewizyjnej jest obligatoryjny i odbywa się nie później niż w dniu ukonstytuowania się rady osiedla w głosowaniu tajnym, i tak:
a) komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego,
b) do komisji wybrani mogą być wyłącznie członkowie rady osiedla nie pełniący ponadto funkcji wykonawczych tj. członka zarządu, sekretarza i skarbnika,
c) komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez radę osiedla.
4. Wszystkie komisje podlegają radzie osiedla, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
5. Członków komisji powołuje i odwołuje rada osiedla w głosowaniu jawnym z wyjątkiem komisji rewizyjnej, zwykłą większością głosów, przy obecności połowy statutowego składu rady osiedla.

§ 19. 1. Funkcje w radzie pełnione są społecznie.
2. W przypadku delegowania przez Przewodniczącego Rady Miasta działacza rady osiedla poza siedzibę Gminy przysługuje mu dieta oraz zwrot kosztów podróży.

§ 20. 1. Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla następuje wskutek:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się mandatu,
c) zmiany miejsca stałego zamieszkania poza teren osiedla,
d) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,
e) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne,
f) długotrwałej, trwającej ponad 6 miesięcy nieusprawiedliwionej nieobecności w pracach rady osiedla,
g) rażącego i ewidentnego naruszania statutu osiedla,
h) utrudniania lub zakłócania prac samorządowi osiedla.
2. Wygaśnięcie mandatu członka w przypadkach określonych w ust. 1 pkt a-h stwierdza uchwałą rada osiedla.
3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka rady osiedla w rejonie wielomandatowym, rada stwierdzając wygaśnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność zamieszczenia kandydata na liście. W przypadku wyczerpania się listy osób kandydujących do rady osiedla, Rada Miasta zarządza w odpowiednim rejonie wyborczym, w ciągu 3 miesięcy, wybory uzupełniające – w trybie zgodnym z regulaminem wyborów.


Rozdział IV
Zarząd osiedla


§ 21. 1. W skład zarządu osiedla wchodzi od 3-7 osób w tym:
a) przewodniczący,
b) 1 – 2 wiceprzewodniczących,
c) 1 – 4 członków.
2. Zarząd osiedla wybierany jest przez radę osiedla w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów z uwzględnieniem następujących zasad:
a) rada osiedla wybiera przewodniczącego bezwzględną większością głosów statutowego składu rady, w głosowaniu tajnym,
b) zastępcę lub zastępców przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu rada wybiera zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady osiedla w głosowaniu tajnym.
3. Sekretarz i skarbnik (księgowy) uczestniczą w pracach zarządu osiedla bez prawa głosowania. Są powoływani i odwoływani przez radę osiedla w głosowaniu jawnym, na wniosek przewodniczącego zarządu osiedla zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady.
4. Jeżeli rada osiedla nie dokona wyboru zarządu osiedla w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów, ulega ona rozwiązaniu z mocy prawa. Po rozwiązaniu rady osiedla przeprowadza się nowe wybory na zasadach i w trybie przewidzianym regulaminem wyborów do samorządu osiedlowego.
5. Do podstawowych zadań zarządu osiedla należy:
a) bieżące kierowanie pracami samorządu osiedla,
b) przygotowanie materiałów na posiedzenia rady osiedla,
c) realizacja uchwał i wniosków rady osiedla,
d) przedkładanie radzie osiedla sprawozdań z całorocznej działalności – w tym finansowej,
e) w sprawach nie cierpiących zwłoki, przy niemożliwości zwołania rady osiedla, zarząd podejmuje decyzje w jej imieniu w oparciu o opinie komisji problemowych. Podjęte w tym trybie decyzje zarządu muszą uzyskać akceptację rady osiedla na najbliższym posiedzeniu.
6. Zarząd osiedla zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.


Rozdział V
Samorząd osiedlowy, a samorząd Miasta Bydgoszczy


§ 22. 1. Zachowując określoną niniejszym statutem autonomię, samorząd osiedlowy jest podstawowym ciałem opiniodawczym i doradczym dla Samorządu Miasta (zwłaszcza radnych danego okręgu) we wszystkich sprawach dotyczących obszaru jego działania.
2. Status osiedla – jednostki pomocniczej określa rozdział VIII Statutu Miasta.

§ 23. 1. Rada Miasta nadzoruje działalność samorządu osiedlowego w zakresie jej zgodności z uchwałami Rady.
2. Komisja właściwa do spraw jednostek pomocniczych Miasta koordynuje i wspiera działalność rad osiedlowych, na co dzień z nimi współdziałając.
3. W przypadku powtarzającego się naruszenia uchwał Rady Miasta, przepisów prawa lub zaprzestania działalności przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, Rada Miasta na wniosek Komisji właściwej do spraw jednostek pomocniczych Miasta, może podjąć uchwałę o rozwiązaniu organów samorządu osiedlowego i zarządzić nowe wybory.
4. W sprawach spornych i konfliktowych nie rozstrzygniętych samodzielnie przez samorząd osiedlowy, funkcje rozjemcze sprawuje Komisja właściwa do spraw jednostek pomocniczych Miasta.

§ 24. Organy Miasta są zobowiązane udzielać pomocy i wsparcia lokalnym osiedlowym inicjatywom
samorządowym, a w szczególności:
1) udzielić organizacyjnej i merytorycznej pomocy grupom inicjującym i samoorganizującym samorządność osiedlową;
2) zapewnić pomieszczenie na siedzibę wybranej rady osiedla, jego niezbędne wyposażenie oraz pomoc materiałową konieczną do funkcjonowania samorządu osiedla;
3) współpracować z samorządem osiedla w zakresie bieżącej wymiany informacji dotyczących żywotnych spraw osiedla;
4) rozpatrywać opinie, wnioski i postulaty samorządu osiedlowego udzielając odpowiedzi w przedmiotowej sprawie;
5) przyjmować członków zarządu osiedli w sprawach osiedla przez kompetentnych pracowników Wydziałów UM poza kolejnością.

§ 25. Bieżąca współpraca samorządu osiedla i samorządu Miasta realizowana powinna być w pierwszym rzędzie przez radnych danego okręgu wyborczego, w którego obszarze działa samorząd osiedlowy.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe


§ 26. 1. Niniejszy statut osiedla – jednostki pomocniczej Miasta Bydgoszczy oraz wszelkie w nim zmiany uchwala Rada Miasta.
2. Rada osiedla ma prawo do inicjatywy w sprawie zmian w niniejszym statucie. Projekty zmian opiniuje Komisja właściwa do spraw jednostek pomocniczych Miasta.

§ 27. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. Zm.) oraz Statut Miasta Bydgoszcz