Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Szwederowo

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Szwederowo
w okresie 4 – letniej kadencji 2019r. – 2023r.

Szanowny Panie Pośle, Panie Marszałku,Pani Pełnomocnik Prezydenta, Szanowni Radni Rady Miasta i Rady Osiedla Szwederowo, Szanowni dostojni zaproszeni goście. Witam Państwa bardzo serdecznie dziękując za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą uroczystość podsumowującą czteroletnią kadencję działalności Rady Osiedla Szwederowo.

W skład Rady Osiedla na kadencję 2019r – 2023r weszły następujące osoby :

 1. Anna Adamska
 2. Maciej Archaniołowicz
 3. Tomasz Ciechanowski
 4. Leszek Chłopek
 5. Danuta Halina Deja
 6. Bogusław Aleksander Deja
 7. Krystyna Gawek
 8. Elżbieta Grządziel
 9. Sławomir Giemza
 10. Jerzy Kufel
 11. Wojciech Hankiewicz
 12. Renata Małysaka
 13. Joanna Palmowska
 14. Wiesław Palmowski
 15. Roman Sidorkiewicz
 16. Teresa Rafińska
 17. Piotr Stępień
 18. Wiesław Stachura
 19. Alfreda Wróblewska
 20. Krystyna Wolańska Koperska
 21. Arkadiusz Zachwieja

Pragnę przypomnieć , że Rada Osiedla ukonstytuowała się w dniu 25.04.2019r. na pierwszym posiedzeniu Rady w obecności Przewodniczącego Komisji Samorządności i Statutowo – Organizacyjnej Rady Miasta, pana Janusza Czwojdy. Podczas pierwszego posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego R.O. z dwóch kandydatów zgłoszonych na Przewodniczącego R. O. (pana Wiesława Palmowskiego i pana Bogusława Deja). Przewodniczącym głosami 18 do 3 został pan Bogusław Aleksander Deja. Po wyborze Przewodniczący zaproponował pięcioosobowy skład Zarządu Rady Osiedla do którego weszli: Bogusław Aleksander Deja – przewodniczący i Krystyna Gawek – zastępca przewodniczącego . Członkami Zarządu zostali Danuta Deja ,Roman Sidorkiewicz , Jerzy Kufel i Wiesław Palmowski. W toku kadencji do ścisłego zarządu powołano pana Romana Sidorkiewicza, który został zastępcą przewodniczącego i funkcję tą pełni do dzisiaj.
W dalszej kolejności Przewodniczący powołał komisje, które miałyby powstać przy Radzie Osiedla Szwederowo:

 1. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego – z przewodniczącą – Krystyną Wolańską -Koperską.
 2. Komisja Porządku i Zabezpieczenia Społecznego – z przewodniczącym Romanem Sidorkiewiczem.
 3. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – z przewodniczącą Elżbietą Grządziel .
 4. Komisja Kultury Fizycznej , Sportu i Turystyki – z przewodniczącym Wiesławem Palmowskim
 5. Komisja Kultury – z przewodniczącą Danutą Deją

Zgodnie z dalszym porządkiem posiedzenia przystąpiono do wyboru w głosowaniu jawnym skarbnika i sekretarza Rady Osiedla.

Skarbnikiem R.O. została pani Joanna Palmowska

Sekretarzem R.O. została pani Danuta Deja (pisanie protokołów)

Następnie dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej R.O. , w głosowaniu tajnym przy udziale Komisji Skrutacyjnej. wybrani zostali:

Przewodniczacy : – Wiesław Stachura

Zastępca – Arkadiusz Zachwieja

Członek Komisji – Teresa Rafińska

Z pracy w Radzie Osiedla z uwagi złożonej rezygnacji z mandatu radnego Rady Osiedla w związku z sytuacją rodzinną zrezygnowali : Pan Mariusz Grycan i Robert Korwel .W miejsce w/w powołano kandydatów , którzy w wyborach uzyskali największą liczbę głosów a nie utracili prawa wybieralności do pracy w Radzie Osiedla : pan Wojciech Hankiewicz i pan Jerzy Kufel. Pozostali kandydaci z w/w list nie wyrazili chęci przyjęcia członkostwa z uwagi na znaczne obciążenie obowiązkami służbowymi w miejscu pracy.( Witold Miętkiewicz)

W okresie 25.04.2019r – 20.04.2023r.

· odbyły się 42 zebrania Rady Osiedla

· odbyło się 21 posiedzeń Zarządu Rady Osiedla

· nie odbyło się 6 zebrań Rady Osiedla – z powodu braku quorum (pandemia) i urlopu R.O.

· w każdy wtorek w godzinach 17:00 – 19:00 dyżury w siedzibie rady osiedla pełnili

członkowie Rady. W dyżurach uczestniczyli również radni Rady Miasta Bydgoszczy z

Okręgu nr 4 , przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji. Sprawy przekazywane przez

mieszkańców były odnotowywane w zeszycie dyżurów , a następnie na bieżąco

analizowane i załatwiane.

Działalność Rady Osiedla w okresie od 25.04.2019r do 20.04.2023r

· Rada Osiedla występowała w sprawach poprawy oznakowania dróg , obniżenia krawężników ,powstania spowalniaczy ulicznych, budowy barierek zabezpieczających ciągi komunikacyjne, remontu i uzupełnienia nawierzchni ulic , wyrównywania dróg gruntowych ,wskazywała tereny do uprzątnięcia ,opiniowała wnioski dotyczące przejść dla pieszych ,wskazywała miejsca gdzie należałoby poprawić w/w dla bezpieczeństwa mieszkańców , zgłaszała uwagi w temacie komunikacji miejskiej ,zarówno dotyczące częstotliwości przejazdów jak i trasy jazdy i oznakowań.

· Zorganizowano 5 kolejnych edycji masowych biegów ulicznych „Biegu Pamięci na Szwederowie’’ . w sumie 14 „ Biegów Pamięci”

· Rokrocznie czciliśmy w miesiącu wrześniu Pamięć Pomordowanych przy kościele MBNP na ulicy Ugory 16

· Organizowaliśmy kolejne edycje festynów osiedlowych pod nazwą „Dni Szwederowa. Rada Osiedla organizowała do chwili obecnej ( XXXXII Edycja Dni Szwederowa ).

· Współorganizowaliśmy turnieje rodzinne tenisa stołowego w Szkołach Podstawowych jak i turnieje ogólnopolskie w MDK nr 2.

· Byliśmy organizatorami cyklicznych konkursów : wiedzy o Bydgoszczy , balkonów w kwiatach , czy pamięci urodzin i śmierci Marii Konopnickiej.

· Rada Osiedla była również współorganizatorem zabaw sportowych i rekreacyjnych dla dzieci z przedszkoli i szkół Szwederowa.

· Dofinansowywano i pozyskiwano sponsorów dla szkół i przedszkoli wyposażając je w pomoce naukowe , sprzęt sportowy , opłatę posiłków i wycieczek dla dzieci potrzebujących.

· W latach 2019 – 2023r w okresie świątecznym Rada Osiedla przygotowywała paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin , a dla osób ubogich i samotnych organizowano Wigilię lub przygotowywano paczki żywnościowe

· W okresie czteroletniej kadencji członkowie Rady Osiedla zaangażowali się w przygotowanie i redagowanie kwartalnej gazetki osiedlowej „ Głos Szwederowa’’, która cieszy się dużym zainteresowaniem na naszym osiedlu i nie tylko.

· Od 2012r członkowie Rady Osiedla bardzo czynnie uczestniczyli do czasu pandemii w kwestach cmentarnych przy ulicy Kossaka na rzecz odbudowy cmentarza Starofarnego.

· Od 2019r w ramach BBO do roku 2022r w okresie podwyższonej pandemii Rada Osiedla rozdysponowała środki na częściowy zakupu masek ochronnych służących mniej zamożnemu społeczeństwu naszej małej ojczyzny.

. W ramach tegoż samego programu dokonano zakupu laptopów dla szkół z terenu Szwederowa (Liceum II i dwie szkoły podstawowe) do nauki one-line, jak też dokonano zakupu i wyposażono na terenie osiedla w 10 defibrylatorów ,które zostały rozmieszczone w dyskontach, pocztach, kościołach i targowisku, służących do ratowania życia naszym mieszkańcom i nie tylko.

. Powstała strona internetowa działalności naszej Rady z bieżącymi informacjami i komunikatami z życia dzielnicy 

. Reaktywowano powrót do rywalizacji międzyszkolnej zwanej „SZWEDERIADĄ’ ’dla młodzieży ze szkół z terenu Szwederowa i nie tylko , która była od 1990r zawieszona.

· Rada była inicjatorem wpisu do planu Urzędu Miasta rewitalizacji funkcjonalno – przestrzennej – dzielnicy Starego Szwederowa na lata 2015r – 2025r.

Najważniejsze inwestycje zakończone w okresie 2019r – 2022r :

– Przebudowa i modernizacja oznakowania skrzyżowania ul. Bielickiej i Inowrocławskiej i powstanie Ronda Szwederowiaków i 

– Powstanie 2 spowalniaczy prędkości przy ul. M. Konopnickiej i przy ul.Orzeszkowej.

– Zakaz tranzytu TIR-ów przez dzielnicę Szwederowo ( ul. Żwirki i Wigury , Brzozowa, Solskiego , M. Konopnickiej ), ograniczenie prędkości do 30 km /h ,i zakaz wyprzedzania na ulicy Brzozowej.

– Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych

– Modernizacja ulicy Żuławy

Nowe przejścia przy ul. M. Konopnickiej w kierunku Szkoły Podstawowej nr 63 , jak i rozbudowa parkingu przy ul. Goszczyńskiego przy SP nr 63.

Barierki ochronne i zmiana kierunku ruchu wraz z zatoczką postojową przy Szkole Podstawowej nr 41

Modernizacja przejścia ze światłami zmiennymi przy ulicy Solskiego obok garaży.

Rozbiórka zdezelowanego płotu betonowego okalającego lotnisko przy ul. Przy lotnisku.

Montaż lamp oświetleniowych przy ulicach: Sadowskiego ,Stefańskiego ,Bocheńskiego

– Modernizacja ul. Grodziskiej i ul. Jordanowskiej

Wpisanie do Budżetu Miasta – środków pieniężnych na projekt budowy basenu

rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 Specjalnych.

Najważniejsze inwestycje wskazywane przez radę osiedla czekające na realizację :

Dalsza rewitalizacja funkcjonalno – przestrzenna dzielnicy starego Szwederowa

Modernizacja ( chodniki ) ulicy Nowej

Modernizacja ulicy Horodelskiej

Modernizacja ulicy Leszczyńskiego

Przejście na ulicy Solskiego przy Kauflandzie

– Projekt budowy tężni solankowej na skwerze Alojzego Bukolta z programu BBO.

– Zakończenie remontu sceny przy MDK –u nr 2

Najważniejsze problemy dotyczące rady osiedla :

Wydziały UM nielicznie występują o opinię do Rady Osiedla Statut Osiedla – jednostki pomocniczej Miasta Bydgoszczy ,Rozdział II § 7 Pkt 1 – mówi: Prezydent i wydziały Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne są zobowiązane do występowania o opinie w sprawach dotyczących osiedli ,( decyzji , zamierzeń i działań) określonych przez Radę lub jej organy.

Coraz mniejsze zainteresowanie społeczników działalnością w radzie osiedla dlatego należałoby zastanowić się nad nowym statusem Rady Osiedla jako jednostki pomocniczej Rady Miasta.( łączenie rad osiedli, zmiana kompetencji , zwiększenie budżetu )

Wyróżnienia otrzymane przez Radę Osiedla w trakcje trwania kadencji 2019 – 2023

W trakcje czteroletniej kadencji Rad Osiedla otrzymała od Wojewody, Marszałka , Prezydenta , szkół , MDK-u i mieszkańców wiele dyplomów, wyróżnień , listów pochwalnych i podziękowań.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje medal „Unitas Durat Palatinatus Cuiawiano – Pomeraniensis ’’przyznawany przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Medal ten Rada Osiedla otrzymała jako jedna z nielicznych z okazji jubileuszu 25 lecia Rady Osiedla za całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego i jego mieszkańców .

Na zakończenie sprawozdania z działalności Rady pozostał mi już tylko obowiązek i przyjemność serdecznego podziękowania za zaangażowanie i pracę w naszej Radzie tym członkom , którzy przez czteroletnią kadencję wnieśli bardzo dużo pracy na rzecz poprawy bytu i funkcjonowania mieszkańców Szwederowa.

Osoby którym chciałbym podziękować to:

Panie:

 1. – Krystyna Gawek
 2. – Danuta Deja
 3. – Elżbieta Grządziel
 4. – Krystyna Koperska
 5. – Teresa Rafińska
 6. – Joanna Palmowska
 7. – Renata Małyska
 8. – Alfreda Wróblewska
 9. – Anna Adamska

Panowie:

 1. Roman Sidorkiewicz
 2. Jerzy Kufel
 3. Wiesław Palmowski
 4. Tomasz Ciechanowski
 5. Piotr Stępień
 6. Wojciech Chankiewicz
 7. Arkadiusz Zachwieja
 8. Maciej Archaniołowicz
 9. Wiesław Stachura
 10. Sławomir Giemza
 11. Leszek Chłopek

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA ZA POMOC WSPARCIE I WSPÓŁDZIAŁANIE

Serdecznie Dziękuję panu Posłowi Rzeczypospolitej Janowi Szopińskiemu ,Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu i Wicemarszałkowi Zbigniewowi Ostrowskiemu ,Prezydentowi Rafałowi Bruskiemu ,zastępcom Prezydenta , pani Przewodniczącej Rady Miasta Monice Matowskiej wraz z zastępcami, panu Januszowi Czwojdzie przewodniczącemu Komisji Samorządności i Statutowo – Organizacyjnej Rady Miasta ,pani Bernadecie Różańskiej Majchrzak pełnomocnikowi Prezydenta ds./ Rad Osiedli, panu Grzegorzowi Szymczakowi ,Jarkowi Kwiatkowskiemu , naszym radnym: z Okręgu 4 :Elżbiecie Rusielewicz , Robertowi Kuflowi , Januszowi Czwojdzie ,Janowi Gaul i Pawłowi Bokiej , którzy z dużym zaangażowaniem pomagali nam w realizacji naszych przedsięwzięć. Prezesowi Tadeuszowi Stańczakowi i kierownictwu BSM, prezesowi firmy SLICAN – panu Grzegorzowi Piszczek , panu Konradowi Mikołajewskiemu prezesowi firmy PRONATURA , panu Stanisławowi Drzewieckiemu prezesowi MWiK ,panu Józefowi Sarneckiemu prezesowi firmy UNI -TECH , panu Andrzejowi Baranowskiemu prezesowi firmy KPC ,państwu Katarzynie i Bogusławowi Grabias właścicielom firmy ELSPICE, dyrektorowi ZDMiKP panu Wojciechowi Nalazkowi wraz z naczelnikami ,Pani Prezes i dyrektorom Międzynarodowych Szkół SOKRATES ,dyrektorom szkół podstawowych , gimnazjum i przedszkoli z osiedla Szwederowo , dyrektorowi MDK-u nr 2 i Klubu BSM „ARKA’’, Komendzie Miejskiej Policji , Komendzie Dzielnicowej Szwederowo i Straży Miejskiej za wspaniałą współpracę przez okres całej kadencji, duchowieństwu z dzielnicy Szwederowo ks. prałatowi Andrzejowi Kłosińskiemu , ks. Infułatowi Ryszardowi Pruczkowskiemu , ks. dyrektorowi Waldemarowi Różyckiemu ,Siostrze dyrektor Przedszkola Sióstr Elżbietanek ,dyrektorowi Biura Rady Miasta panu Wojciechowi Paczkowskiemu oraz wszystkim dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta za pomoc w naszych staraniach i działaniach , którzy przez okres czteroletniej kadencji wspierali Nas i współpracowali z nami dla dobra naszego osiedla Szwederowa.

Na zakończenie pozwolę sobie przypomnieć ,że czekają nas wybory nowej Rady , wierzę ,że tak jak to było dotychczas , nie zabraknie działaczom osiedlowym serca i chęci do pracy na rzecz naszej małej ojczyzny i jej mieszkańców.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Osiedla Szwederowo

Bogusław Aleksander Deja