Przedszkole nr 70

Przedszkole istnieje od września 1983 r.  Organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Przedszkole Nr 70 jest przedszkolem publicznym:

  • prowadzi nieodpłatną działalności  wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego
  • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
  • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy dydaktycznej i wychowawczej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne i zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno- kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas dopołudniowy wypełniają zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową , zabawy swobodne i zorganizowane, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na terenie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

Przedszkole nr 70 ul. Bielicka 41 strona internetowa